Směrnice

Hlavním smyslem vnitřních směrnic je zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací v různých vnitřních útvarech, a to ve stejném čase. Jednotný postup při řešení stejných operací je potřebný pro správné posuzování a hodnocení daných skutečností v účetní jednotce jako celku.Velmi důležitý důvod pro tvorbu směrnic je vytvoření určitého nástroje pro vnitřní řízení účetní jednotky. Pokud bude mít účetní jednotka příslušné směrnice vytvořené, tak se minimalizuje riziko, že by docházelo k porušování právních předpisů. Navíc zaměstnanci, kterých se příslušné směrnice týkají, mají snazší postup při plnění svých pracovních povinností.

 • prostředky vynaložené na vnitropodnikové směrnice jsou daňově účinným nákladem dle § 24 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu
 • nedodržení postupů daných vnitřními směrnicemi, může být považováno za hrubé porušení pracovní kázně
 • Zkvalitnění řízení společnosti 
 • Vymezení odpovědnosti
 • Účetní podklad / auditor, daňová kontrola, majitel/
 • Stanovení limitu v účetnictví / cestovné náhrady, rezervy, spotřeba materiálu/
 • Nezbytná součást účetnictví společnosti / změna účetní, odpisový plán, způsoby účtování zásob/
 Vnitropodnikové směrnice lze rozdělit do tří skupin:
 • Vnitřní předpisy povinné (podle účetních předpisů – ZoÚ, prováděcí vyhláškou nebo účetními standardy)
 • Vnitřní předpisy vyplývající z jiných právních předpisů (např. zákoník práce, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách atd.)
 • Vnitřní předpisy doporučené, jejichž obsah i rozsah je dán velikostí, strukturou i předmětem činnosti (např. vnitřní předpis upravující oběh účetních dokladů, upravující strukturu podniku apod.)

Povinné vnitřní směrnice jsou tyto:

 • Účtový rozvrh
 • Odpisový plán
 • Podpisové záznamy
 • Stanovení druhu zásob materiálu účtovaných přímo do spotřeby
 • Rozpouštění nákladů
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů
 • Používání cizích měn, kurzové rozdíly
 • Deriváty
 • Konsolidační pravidla
 • Poskytování cestovních náhrad

Seznam směrnic:

 1. Systém zpracování účetnictví, účetní metody 

 2. Oběh účetních dokladů

 3. Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy

 4. Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty

 5. Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy

 6. Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů

 7. Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic

 8. Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů

 9. Účtový rozvrh

10. Zásoby – oceňování, evidence, účtování

11. Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba

12. Hmotný a nehmotný majetek – oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán

13. Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace

14. Oceňování majetku a závazků

15. Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů

16. Stanovení zásad pro použití dohadných položek

17. Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek

18. Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv

19. Pokladna, pokladní operace

20. Pracovní cesty, cestovní výdaje

21. Používání cizích měn a stanovení kursů, kursové rozdíly    

22. Poskytování slev, bonusů, daňové dobropisy a vrubopisy

23. Používání motorových vozidel zaměstnavatele

24. Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek

25. Inventarizace majetku a závazků

26. Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období…

27. Úschova účetních záznamů, archivace dokladů

28. Výzkum a vývoj

29. Platební karty

30. Podrozvahová evidence

31. Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů

32. Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele

33. Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování

34. Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení

35. Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného    seznamu

36. Tvorba fondů ze zisku

37. Postup při poskytování darů

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Hledat

Rezervace

Fotogalerie